ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များ

အသစ်ရောက် အထည်များ

မကြာ သေးမီမှ ရောက်ရှိထားသော အထည် အလန်းလေးများ

ရုပ်စုံခေါင်းဆောင်းဂျာကင်

6,400Ks

သရီးဒီ‌ခေါင်းဆောင်းဂျာကင်

5,200Ks

ပိုက်ဆံအိတ်အမွှေးပွပေါ်ပိုင်း

5,700Ks

ဘဲငန်းခေါင်းဆောင်းဂျာကင်

13,000Ks

93 ခေါင်းဆောင်းဂျာကင်

6,400Ks

Spider ခေါင်းဆောင်းဂျာကင်

5,200Ks

ပတ်လည်စင်းရှေ့ခွဲလက်ရှည်ဝမ်းဆက်

5,100Ks

ရှေ့ခွဲလသားအနွေးလက်ရှည်ဝမ်းဆက်

6,000Ks

ဆွယ်တာလက်ရှည်

0Ks

လက်စပ်ဇစ်ဆွဲဂျာကင်

4,800Ks

လည်ကတုံးဇစ်ဆွဲအ‌နွေးဝမ်းဆက်

7,100Ks

ကျားဇစ်ဆွဲခေါင်းဆောင်းဝမ်းဆက်

7,300Ks

ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအထည်များ

ယခု လအတွင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံး အ၀တ်အထည်များ